Onze dienstverlening

HES accountants is een vertrouwd adres voor het MKB. Van lokale en regionale ondernemers in Hoorn, de provincie Noord-Holland tot een grote diversiteit aan bedrijven verspreid over heel het land.

Bekijk hieronder het animatiefilmpje over de gewaarborgde kwaliteit van de MKB accountant.

Een greep uit onze dienstverlening:

 1. Algemene accountancy diensten

  Natuurlijk hebben we bij HES accountants een goed gevoel voor ‘de cijfers’. Of het nu gaat om tussentijdse rapportages of jaarstukken: u kunt ervan op aan dat deze waterdicht in elkaar zitten.

  Maar om uw bedrijf echt verder te helpen, vinden wij het verhaal áchter de cijfers veel belangrijker.

  Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Dergelijke vragen raken de kern van het accountantsvak, vinden wij. Alleen op die manier ook kunnen we samen zorgen voor meer grip op uw bedrijfsvoering.

  U kunt voor vrijwel alle dienstverlening op het gebied van accountancy bij ons terecht, zoals:

  • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
  • controleren van jaarrekeningen
  • tussentijdse rapportages per maand, kwartaal of halfjaar
  • begrotingen
  • administratieve organisatie en interne controle
  • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
  • advisering en begeleiding in automatisering
  • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
  • rentabiliteitsonderzoeken
  • bedrijfseconomische advisering
  • analyse van resultaatontwikkeling
  • beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren
  • inrichten en verzorgen van financiële administraties
  • administratieve ondersteuning
  • investeringsbegeleiding
  • financieringsbegeleiding
  • verzorgen van accountantsverklaringen (o.a. verklaringen voor subsidieaanvragen, oprichting van besloten vennootschappen, verklaringen afdracht omzetbelasting en loonheffing)
  • inrichting van administraties
  • begeleiding bij de implementatie van financiële software
  • verzorging van financiële administraties
  • samenstelling van aangiften omzetbelasting
  • begeleiding en training (als u zelf uw administratie voert)
 2. Controle | Audit

  U kunt HES accountants en onze netwerkpartners inschakelen voor verschillende accountantscontroles:

  1. Wettelijk verplichte accountantscontroles

  Voor de meeste middelgrote en grote rechtspersonen is de controle van de jaarrekening wettelijk verplicht. Aan de jaarrekening van een onderneming wordt veel belang gehecht door mogelijke gebruikers. Denk hierbij onder meer aan de Belastingdienst, bankiers, externe financiers, leveranciers en aandeelhouders.

  Een accountantscontrole verschaft hen een redelijke mate van zekerheid dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het financiële reilen en zeilen binnen een onderneming.

  Een onderneming is controleplichtig wanneer wordt voldaan aan twee van de drie volgende voorwaarden:

  1. Uw balanstotaal is minimaal € 4.400.000.
  2. Uw netto-omzet bedraagt minimaal € 8.800.000.
  3. U heeft gemiddeld minimaal vijftig werknemers.

  Is uw bedrijf controleplichtig? Dan kunt u bij HES accountants terecht voor het verrichten van de wettelijke controle. De benodigde vergunning hiervoor is aan één van onze netwerkpartners verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  2. Vrijwillige accountantscontroles

  Steeds meer bedrijven (of stichtingen en verenigingen) benaderen hun accountant voor de controle van de jaarrekening. Niet verplicht, maar u voegt aan uw jaarrekening wel de zekerheid toe dat het cijfermateriaal betrouwbaar is.

  Voor gebruikers die op basis van de cijfers beslissingen willen nemen, is die informatie zeer waardevol. Tevens kan een controleverklaring het verschil maken bij krediet- of subsidieaanvragen.

  Ook voor eventuele andere partijen (o.a. managementteam, medezeggenschapsraad, donateurs, externe financiers of aandeelhouders) is een controleverklaring interessant. Het geeft immers een duidelijk overzicht van hoe er het afgelopen jaar met hun geld is gewerkt.

 3. Ondernemersbegeleiding

  Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase moeten worden gemaakt en een gedegen kennis van zaken vergen.

  Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

  Voorbeelden hiervan zijn:

  • Begeleiding wanneer u een onderneming wilt starten (o.a. de rechtsvorm, het ondernemingsplan, mogelijke belastingvoordelen)
  • Begeleiding wanneer u groei voor ogen heeft
  • Begeleiding wanneer u kiest voor consolideren of innoveren
  • Begeleiding bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsopvolging, fusie of overname
 4. Fiscale dienstverlening | belastingadvies

  Al van oudsher bestaat er een spanningsveld tussen de fiscus | Belastingdienst en de ondernemer. Immers, het belastingstelsel in ons land zit complex in elkaar en is bovendien voortdurend aan verandering onderhevig.

  Veel ondernemers is dat – terecht – een doorn in het oog. De ervaren, goed gekwalificeerde accountants en belastingadviseurs van HES accountants zijn bekend met alle belastingwetten en -regels, zodat wij de uiteindelijke resultaten wél leuker voor u kunnen maken.

  Samen zorgen we ervoor dat u – binnen de grenzen van de wet – zo min mogelijk belasting betaalt.

  U kunt ons onder andere raadplegen bij:

  • inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting
  • overdrachtsbelasting
  • (her)structurering van ondernemingen
  • loonbelasting en sociale verzekeringen
  • oudedagsvoorziening
  • successie- en schenkingsrecht
  • fiscaaljuridische vraagstukken
  • fiscale aspecten van vermogensbeheer
  • fiscale aspecten bij echtscheiding
 5. Salaris en Personeel

  Salarisverwerking omvat veel meer dan alleen het berekenen van het bruto-nettoloon.

  Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht, automatisering en verzuimproblematiek.

  Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn. Door de steeds verder gaande ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving (denk aan de nieuwe werkkostenregeling) verdient de salaris- en personeelsadministratie dan ook uw volle aandacht.

  De loon- en salarisadviestak van HES accountants is sinds jaar en dag een toonaangevende partij in het verzorgen van uw salarisadministratie. Met ons team van specialisten staan wij ondernemers dagelijks terzijde bij het in goede banen leiden van alle voorkomende loon- en personeelsaangelegenheden. Deskundig, efficiënt en op basis van geavanceerde software.

  Onze kracht is dat wij actief met u meedenken en u ook kunnen adviseren over bijvoorbeeld arbeidsrecht, ontslagrecht en cao-gerelateerde zaken. Zo bent u er als ondernemer van verzekerd dat uw zaken tot in detail zijn geregeld en dat u uw werknemers optimaal inzetbaar zijn.

  Onze loon- en salarisspecialisten bieden u diverse diensten waaronder:

   • salarisadministratie
   • salarisstroken
   • loonbelastingopgaven
   • managementoverzichten en salarisrapportages
   • sociale verzekeringen
   • implementatie werkkostenregeling
   • casemanagement
   • arbeidsrecht
 6. Financiële planning

  Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

 7. Risicobeheer

  Risicobeheer is de kunst om de kwaliteit van mensen en organisaties te verbeteren.

  Als basis hiervoor dient altijd een inventarisatie van risico’s die de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Aan de hand van deze inventarisatie kunt u een keuze maken tussen verschillende maatregelen.
  Effectief risicobeheer leidt tot financieel voordeel. U voorkomt veel schade. Risico’s worden beheersbaar en zijn daardoor voordeliger te verzekeren. Vraag onze specialisten uw situatie te belichten en kijk wat u kunt besparen op uw risicobeheer.

 8. Procedures inzake onze dienstverlening

  Klachtenregeling Hes Accountants 

  Hes Accountants hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

  Telefonisch oplossen klacht

  Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.
  Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de heer W. Hes.

  Formele schriftelijke klachtenprocedure

  Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier onderaan deze pagina.

  Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren.

  Verloop procedure

  De gang van zaken is daarna als volgt: de heer W. Hes zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

  Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

  Overige aspecten klachtenregeling

  Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. In dat geval wordt u om toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

  Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

  We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

  De directie Hes Accountants

  De heer W.P. Hes

  P.S. hieronder vindt u ons klachtenformulier!

  Klachtenformulier Hes Accountants

  Indien u een klacht heeft over Hes Accountants die u kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van het onderstaande formulier.

  De vragen met een rood sterretje ‘*’ zijn verplichte vragen.
  • Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
  • Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


Wilt u meer informatie over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op met William Hes. Zij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek.

Nog geen klant? Geen probleem, bel ons gerust voor een nadere kennismaking of … mail ons direct via het onderstaande contactformulier!